Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

document de propostes "Per una cultura a l’abast de tothom"

En aquesta secció trobareu un document redactat per l’ACIC l’any 2004 i revisat al 2007 en el qual s’exposen propostes per a afavorir l’accés a la cultura per part de les persones amb discapacitat visual.

L’any en que es va revisar el seu contingut, l’associació va produïr un documental que mostra, de manera audiovisual, el contingut d’aquest document. Hem fragmentat els diversos blocs del documental per tal d’il·lustrar cada part d’aquest text.

Per una cultura a l’abast de tothom

Propostes de supressió de barreres de comunicació 

La societat actual, per sort, gaudeix d’un ampli ventall de possibilitats culturals on tothom pot triar. Però les persones cegues i deficients visuals
tenim alguns problemes derivats de la nostra discapacitat per a accedir-hi i, per tant, per participar en pla d’igualtat a la majoria d’esdeveniments culturals
que tenen lloc al nostre voltant.  

Partint d’aquesta realitat, des de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec creiem oportú reflexionar sobre aquestes dificultats i  fer arribar
un conjunt de consideracions a les instàncies responsables, i així facilitar que aquesta problemàtica es tingui en compte a l’hora de planificar serveis
i esdeveniments culturals per tal d’assegurar–ne l’accessibilitat.  

Hem de tenir present que, de fet, no estem dient res de nou, ja que la Llei 20/91 de Supressió de Barreres Arquitectòniques i el Codi d’Accessibilitat
(inclòs en el Decret 135/95) ja contenen reglamentacions que fan referència a aquestes dificultats, les anomenades Barreres de Comunicació, tot i que aquests aspectes no estan desenvolupats amb tanta concreció com les qüestions d’accessibilitat física (barreres arquitectòniques).

Pel que fa a les barreres físiques s’ha avançat molt, si bé encara es pot continuar treballant en aspectes com evitar els obstacles a la via pública, fer accessibles els transports (avís de parada), senyalització correcta de les obres, augment dels semàfors sonors, etc.

En canvi, s’ha avançat poc en la supressió de les barreres de comunicació, que són les que comporten més dificultats per a les persones amb problemes de
visió i que són, també, les més desconegudes per la ciutadania, les administracions, les institucions i les entitats del nostre país. Per tant,  l’accés
igualitari a la cultura i a la informació és una realitat força llunyana encara. 

Cal, doncs, que la legislació en aquesta matèria es desenvolupi, tant en l’àmbit autonòmic com municipal, i que s’iniciï una tasca decidida per aplicar-la
i millorar, així, les possibilitats d’accés a la cultura i a la informació de les persones amb discapacitat visual. 

Potser els responsables de la gestió cultural pensen que demanem molt i que aplicar les nostres propostes pot resultar car  o difícil. Però si les examinen
amb atenció, trobaran que més que d’una qüestió de pressupost es tracta de pensar-hi, de tenir presents les nostres necessitats, de parlar amb els tècnics
especialitzats
i amb representants dels col·lectius de cecs a fi d’endegar projectes i actuacions que no perjudiquen a ningú i que, en canvi, per a nosaltres
poden ser extraordinàriament útils. 

Així doncs, considerem que la solució d’aquesta problemàtica i la voluntat de donar una resposta eficaç i real a les nostres necessitats han de ser  un
compromís ineludible de les administracions públiques i de totes les entitats que ofereixen o s’encarreguen de les diverses manifestacions culturals. Aquest
compromís és un element imprescindible per millorar les condicions de vida de les persones cegues i deficients visuals, i de tots els discapacitats en
general. 

A continuació enumerarem quines són les necessitats de les persones cegues i deficients visuals pel que fa a l’accés a la cultura, i més endavant detallarem
propostes que permetrien fer accessibles els diversos àmbits de l’activitat cultural i informativa.  

Necessitats de les persones amb problemes visuals en l’àmbit de l’accés a la cultura

Els eixos bàsics en què es poden concretar les nostres necessitats en l’àmbit de l’accés a la cultura i la informació són: 

 1. Necessitat d’accedir a la informació que generen les administracions, les institucions i entitats culturals (serveis que es presten, esdeveniments culturals que s’ofereixen, horaris dels mitjans de transport, etc.).
 2. Possibilitat de gaudir plenament de les manifestacions culturals i de lleure (representacions teatrals, pel·lícules, concerts, festes, fires, actes esportius, etc.).
 3. Possibilitat d’utilitzar els serveis bibliotecaris.
 4. Necessitat de disposar de mitjans de comunicació accessibles (premsa informatitzada o enregistrada, pàgines web accessibles, adaptacions a les televisions, versions braille de revistes, etc.).
 5. Possibilitat d’accedir al patrimoni cultural (existència de llibres sobre aquesta matèria en suports accessibles, provisió de maquetes dels monuments, visites guiades, accés als museus, etc.).

Propostes d’accessibilitat 

1. Patrimoni cultural i històric 

 • 1.1. Proporcionar acompanyants degudament formats en tècniques d’acompanyament i descripció que permetin fer visites guiades als conjunts monumentals o edificis importants.
 • 1.2. Realització de maquetes dels monuments més destacats i situar-les en el lloc que representen.
 • 1.3. Disposar de materials de divulgació i estudi del patrimoni cultural: llibres, fulletons i revistes en sistema braille,  lletra  ampliada i contrastada, suport electrònic accessible o enregistrament.
 • 1.4. Anunciar de manera explícita i detallada en tots els materials de divulgació i propaganda de l’equipament cultural –fulletons, pàgina web accessible, anuncis de premsa, etc.- totes les adaptacions previstes i disponibles per a les persones cegues i deficients visuals, així com, si és necessari, la manera de contactar amb les persones que poden oferir aquests serveis.  

2. Museus 

 • 2.1. Adaptar els museus per tal que siguin totalment o parcialment accessibles a les persones cegues i deficients visuals, donant prioritat, d’una banda, a aquells que siguin d’interès més general i, de l’altra, continuant experiències ja iniciades en alguns museus catalans. 
 • 2.2. Seleccionar algunes obres que es puguin tocar i posar-les a l’abast convenientment retolades en sistema Braille i lletra de mida i contrast adients. 
 • 2.3. Fer reproduccions de les obres destacables les característiques de les quals facin desaconsellable que es toquin, així com de pintures i altres obres inaccessibles. 
 • 2.4. Dotar els museus amb servei de guies degudament formats en tècniques d’acompanyament i descripció, que permetin les persones cegues i deficients visuals desplaçar-se pel recinte amb comoditat i que facilitin la tasca d’accedir a la informació que s’hi exposa. 
 • 2.5. Disposar de catàlegs en sistema Braille i lletra de mida i contrast adients. 
 • 2.6.  Anunciar de manera explícita en tots els suports de difusió i divulgació del museu –fulletons, pàgina web accessible, anuncis en premsa, etc.- les
 • adaptacions que s’ofereixen a les persones cegues i, si és necessari, la manera de posar-se en contacte amb les persones responsables que ens les  puguin facilitar.  

3. Teatres, cinemes, concerts... 

 • 3.1. Facilitar l’accés a les cartelleres per via de pàgines web accessibles, via telefònica o altres mitjans adequats a les persones cegues i deficients visuals.
 • 3.2. Proporcionar programes en sistema Braille i lletra de mida i contrast adients. 
 • 3.3. Facilitar l’acompanyament a l’entrada i la sortida. 
 • 3.4. Promoure la instal·lació del sistema d’audiodescripció per explicar aquells aspectes purament visuals dels espectacles i les pel·lícules. Promoure
 • la inclusió de l’audiodescripció en les versions en DVD. 
 • 3.5. Sempre que sigui possible, facilitar l’acces als escenaris per tal que puguem apreciar amb més detall els decorats i altres elements.


  

4. Biblioteques 

 • 4.1. Formar el personal a fi que sàpiga orientar i cercar la informació que es necessita. 
 • 4.2. Existència d’algun equip de lectors professionals o voluntaris (en directe o en gravació) per a textos o materials que es sol·licitin. 
 • 4.3. Disposar d’equips tecnològics que permetin l’accés directe als textos (lupes-televisió, lectors òptics i adaptadors sonors o braille per a l’ordinador). 
 • 4.4. Permetre terminis més amplis de préstec per si cal fer gravar o transcriure al sistema Braille un llibre fora dels serveis de la biblioteca. 
 • 4.5. Disposar com a fons propi d’alguns llibres en sistema Braille, suports electrònics accessibles o en gravació. 
 • 4.6. Establir relacions de col·laboració i coordinació amb les biblioteques i centres de producció bibliogràfica de l’ONCE. 
 • 4.7. Disposar dels catàlegs dels fons disponibles en formats  plenament accessibles.  

5. Accés a la informació general 

 • 5.1. Fer arribar a les persones amb deficiència visual les informacions d’interès general en sistemes adient (Braille, webs i suports electrònics accessibles, gravació, textos amb lletra de mida i contrast adequats, serveis d’informació telefònica):  
  • guies de serveis i departaments de les diferents administracions
  • guies d’entitats i associacions
  • fulls i butlletins informatius
  • fulletons d’horaris i recorreguts dels transports públics
  • programes de festes majors i altres celebracions
  • guies de museus i altres entitats culturals
  • llistes de telèfons
  • informacions institucionals diverses 

  5.2. Reforçar els serveis d’informació telefónica (tipus 010, 012, audiotex) i els de realització de tràmits i denúncies. 

 • 5.3. Preveure la possibilitat d’oferir información clara de com arribar als llocs on se celebren les diverses manifestacions culturals, tot incloent indicacions adequades per a una persona amb dificultats visuals greus, així com algunes referències que permetin fer-se una idea de com serà l’espai on es realitzarà
 • l’espectacle i alguna indicació general de com moure’s per l’interior. 
 • 5.4. Plànols dels centres urbans i altres zones d’interès especial.  

6. Actes culturals i esportius

Cal facilitar l’accés a tota mena de manifestacions culturals i esportives que es produeixen de forma més o menys esporàdica i molts cops en espais oberts  
(fires, espectacles al carrer o en locals no habituals, exhibicions esportives, actes festius, etc.), de forma que se solucionin una sèrie de dificultats
que tenim les persones amb deficiència visual a l’hora de gaudir d’aquesta mena d’activitats, amb propostes com: 

 • 6.1. Oferir informació accessible dels diversos actes culturals i esportius.
 • 6.2. Celebrar aquestes activitats preferentment en llocs accessibles en transport públic.
 • 6.3. Modificar o habilitar línies d’autobús per facilitar l’accés a aquests actes quan sigui necessari.
 • 6.4. Ampliar els horaris del transport públic.
 • 6.5. Facilitar que les persones amb dificultats de mobilitat tinguin la possibilitat d’utilitzar taxis tant a l’entrada com a la sortida.
 • 6.6. Comptar amb personal d’acompanyament que faciliti la ubicació inicial dels assistents amb problemes visuals un cop dins l’espai, així com els seus moviments.
 • 6.7. Preveure sistemes que permetin comunicar-se amb el personal d’acompanyament si convé.
 • 6.8. Preveure que les senyalitzacions i la il·luminació en aquests espais s’adeqüin a les necessitats de les persones amb visió reduïda.
 • 6.9. Evitar o senyalitzar els obstacles.
 • 6.10. Preveure que en les grans celebracions es facin descripcions verbals d’elements bàsics per megafonia sempre  que sigui possible.
 • 6.11. Utilitzar sistemes de descripció verbal personalitzada a través d’auriculars en espectacles teatrals o similars i permetre, si és possible, l’accés a l’escenari per apreciar els decorats i altres elements.
 • 6.12. Preveure la possibilitat de fer visites guiades a exposicions o fires.
 • 6.13. Permetre tocar el material exposat sempre que això no comporti deteriorament.
 • 6.14. Proporcionar el material escrit que es lliura en els congressos en suports accessibles.   

Som conscients que la realització pràctica d’aquestes propostes requereix una important planificació i nombrosos estudis en diversos àmbits perquè es puguin portar a terme d’una forma adient i útil. Cal tenir en compte que, en molts casos, es tracta de tirar endavant mesures molt innovadores que no s’han provat
encara en altres llocs.  

Per tot això, proposem que es creï una comissió formada per membres de totes les administracions públiques, tècnics especialitzats i representants dels
usuaris, que estudiï la millor manera de fer realitat aquest conjunt de propostes -i d’altres que el puguin ampliar- , amb l’objectiu d’aconseguir que
el nostre país tingui una oferta cultural accessible a tothom.

maig de 2007         

Associació Catalana per a la Integració del Cec(ACIC)

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons