Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Punt i seguit: Reconeixement oficial del sistema Braille com a codi de lectoescriptura propi de les persones cegues

Un dels objectius fonamentals de la nostra associació és avançar en la supressió de les barreres de comunicació i, per tant, en la promoció de totes aquelles iniciatives que facin accessible la informació i la cultura a les persones cegues i deficients visuals. En aquest sentit, una de les condicions imprescindibles perquè la informació i la cultura estiguin realment a l’abast de tothom es concreta a fer que el sistema Braille estigui molt més present en els diversos àmbits de la nostra vida quotidiana (documents bàsics, DNI i targeta sanitària; productes de tot tipus, de neteja, alimentació, farmacèutics, etc.; botoneres d’ascensors i d’intèrfons, museus, programes de mà d’espectacles, etc.).

Estem convençuts que un pas molt important perquè el sistema Braille sigui realment un codi de lectura i escriptura d’ús social normalitzat és que estigui reconegut oficialment com a codi de lectoescriptura específic i propi de les persones cegues i que es valori la necessitat de promoure’n l’ús. També som conscients que amb un document escrit no n’hi ha prou, però cal que la llei ho reconegui per tal de poder, posteriorment, avançar amb més seguretat.

Després de molts contactes amb diputats i diputades i després d’haver comparegut en sessions de treball de la Comissió Social del Parlament de Catalunya, es va aprovar una proposició no de llei en el sentit de reconèixer el codi Braille i de prendre el compromís de promoure’n l’ús. Una proposició no de llei amb el mateix contingut es va aprovar unes setmanes després al Parlament central.

Per a nosaltres, aquestes dues proposicions no de llei representen un pas molt important per avançar cap a la igualtat d’oportunitats en l’accés a la informació i a la cultura. Evidentment queda molta feina per fer, però sempre és molt important tenir un marc normatiu favorable i explícit que doni suport a la nostra lluita per garantir l’accés a la informació sense barreres.

Tot seguit reproduïm el text literal de les dues proposicions no de llei.

Resolució 103/VII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a facilitar l’accés a la informació de les persones amb problemes de visió

Tram. 250-00144/07

Adopció: Comissió de Política Social

Sessió núm. 12, 05.10.2004, DSPC-C 85

Comissió de Política Social

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia 5 d’octubre de 2004, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre el reconeixement i la impulsió del sistema Braille i d’altres mesures que facilitin l’accés a la informació de les persones amb problemes de visió (tram. 250-00144/07), presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 6680).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Impulsar les mesures orientades a eliminar les barreres de comunicació de tot tipus que comporten els sistemes d’informació i comunicació habituals per a les persones que tenen alteracions o discapacitats sensorials o d’una altra mena.

b) Reconèixer i impulsar el sistema Braille com a codi de lectura i escriptura de les persones cegues.

c) Promoure que les administracions públiques usin aquest sistema, per a garantir l’accés de les persones cegues a la informació sobre aspectes bàsics per a tots els ciutadans.

d) Impulsar altres mesures que facilitin l’accés a la informació de les persones amb problemes de visió, com ara la impressió en caràcters de mida i contrast adequats, l’ús de les noves tecnologies o l’enregistrament sonor de textos.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2004

El secretari La presidenta de la Comissió

Esteve Vilanova i Vilà Carme Capdevila i Palau


"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el marco de la regulación que deberá establecer conforme a lo previsto en la disposición final quinta de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, respecto a las condiciones básicas de accesibilidad y no-discriminación en las relaciones con las administraciones públicas de las personas con discapacidad, reconozca e impulse el sistema Braille como código de lectura y escritura de las personas ciegas promoviendo su uso en las administraciones públicas, a fin de que puedan acceder a la información que emana de ellas, en especial y prioritariamente aquella que sea de general cumplimiento o cuyo conocimiento garantice el efectivo ejercicio de sus derechos y deberes como ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, el Gobierno deberá promover la utilización de cualquier otro medio tecnológico que facilite dicha información a las personas ciegas o con visión gravemente disminuida".

3 noviembre 2004.

Article següent: Perspectiva: Vot accessible

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons