Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Perspectiva: Per una cultura a l’abast de tothom

Amb el títol “Per una cultura a l’abast de tothom” l’any 2000 l’ACIC va elaborar el document que tot seguit reproduÏm amb la intenció de donar a conèixer les barreres de comunicació que impedeixen o dificulten seriosament l’accés a la informació i a la cultura a les persones cegues o amb deficiència visual. En el moment de l’elaboració del document vam considerar que la celebració del Fòrum 2004 era un moment adient perquè les administracions públiques iniciessin un treball seriós i constant en la supressió de barreres de comunicació. Aquest document ha estat presentat durant aquests anys als màxims responsables de lapolítica cultural i social d’aquet país, així com a entitats de serveis, partits polítics, mitjans de comunicació, etc.

Per una cultura a l’abast de tothom.

Propostes de supressió de barreres de comunicació


La societat actual, per sort, gaudeix d’un ampli ventall de possibilitats culturals on tothom pot triar. Però les persones cegues i deficients visuals tenim certs problemes, derivats de la nostra discapacitat, per a accedir-hi i, per tant, per participar en termes d’igualtat, a la majoria d’esdeveniments culturals que tenen lloc al nostre voltant.

Partint d’aquesta realitat i amb la perspectiva de la propera celebració del Fòrum de les Cultures a la ciutat de Barcelona, des de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, considerem oportú reflexionar sobre les dificultats d’accés a la cultura que tenim les persones cegues i deficients visuals per tal de fer arribar aquests anàlisis a les instàncies que intervindran en l’organització del Fòrum, i així facilitar que aquestes problemàtiques es puguin tenir en compte a l’hora de planificar aquest esdeveniment cultural.

A més, pensem que és encara més necessari que aquestes consideracions s’apliquin de forma àmplia per aconseguir que Barcelona i tants altres pobles i ciutats de Catalunya tinguin una activitat cultural totalment accessible a les persones cegues i deficients visuals, més enllà de la celebració del Fòrum i d’altres manifestacions puntuals.

No hem d’oblidar que, quan fem aquestes consideracions no estem dient res nou perquè la Llei 20/91 de Supressió de Barreres Arquitectòniques i El Codi d’Accessibilitat - inclòs en el Decret 135/95 -contenen reglamentacions que fan referència a aquestes dificultats - les anomenades Barreres de Comunicació -, malgrat que aquests aspectes no estiguin desenvolupats amb massa concreció com ho estan les qüestions d’accessibilitat física (barreres arquitectòniques, en l’edificació i en el transport).

Així doncs, la solució d’aquestes problemàtiques és un compromís ineludible que tenen les administracions públiques, el qual es fa imprescindible per millorar les condicions de vida de les persones cegues i deficients visuals i de tots els discapacitats en general.

Creiem que, pel que fa a les barreres físiques, en ciutats com Barcelona s’han realitzat molts avenços, si bé encara es pot continuar treballant en aspectes com evitar els obstacles a la via pública, fer accessibles els transports: ( avís de parada, senyalització correcta de les obres, augment dels semàfors sonors, etc. )

En canvi, s’ha avançat poc en la supressió de les barreres de comunicació, per altra banda, les que comporten més dificultats per a les persones amb problemes de visió i, per tant, l’accés a la cultura i a la informació és encara una realitat força llunyana en els municipis catalans.

Caldrà doncs, que la legislació en aquesta matèria es desenvolupi, tant a nivell autonòmic com municipal i que s’iniciï una tasca decidida per aplicar-la i millorar així les possibilitats d’accés a la cultura i a la informació per a les persones cegues i deficients visuals.

La fita del Fòrum de les Cultures fa que actualment sigui un bon moment per treballar en aquestes qüestions i aconseguir que en els nostres pobles i ciutats la cultura pugui ser patrimoni de tothom.

Potser els coordinadors del Fòrum del 2004 pensen que demanem molt i aplicar les nostres propostes pot resultar car o difícil: però si les examinen amb atenció, trobaran que més que d’una qüestió de pressupost, es tracta de pensar-hi, de tenir present la nostra problemàtica, de parlar amb els tècnics especialitzats i amb representant dels col•lectius de cecs, per tal d’endegar projectes i actuacions que a ningú no perjudiquen i que, en canvi, per nosaltres poden ser extraordinàriament útils.

A continuació enumerarem quines són les necessitats de les persones cegues i deficients visuals pel que fa a l’accés a la cultura, i més endavant detallarem diverses propostes que permetrien fer accessibles els diversos àmbits de l’activitat cultural i informativa d’una gran ciutat.
Pensem que aquestes propostes poden aplicar-se també a municipis més petits tot adequant-les a les seves característiques.


Necessitats de les persones amb problemes visuals en l’àmbit de l’accés a la cultura

Els eixos bàsics en què es poden concretar les nostres necessitats en l’àmbit de l’accés a la cultura i la informació són:


Necessitat d’accedir a la informació que generen els municipis (serveis que es presten, esdeveniments culturals que hi tenen lloc, horaris dels mitjans de transport, etc.).

Possibilitat de gaudir plenament de les manifestacions culturals i de lleure del municipi: representacions teatrals, pel•lícules, concerts, festes, fires, actes esportius, etc
Necessitat de disposar de mitjans de comunicació que s’adaptin a les nostres necessitats (premsa informatitzada o enregistrada, pàgines web accessibles, adaptacions a les televisions, versions Braille d’algunes revistes, etc.).
Possibilitat d’accedir al patrimoni cultural del municipi (existència de llibres sobre aquesta matèria en suports accessibles, provisió de maquetes dels monuments, possibilitat de fer visites guiades, accés als museus, etc.).


Propostes d’accessibilitat

1. Patrimoni cultural: Facilitar l’accés al patrimoni cultural i històric del municipi:

1.1. Proporcionar acompanyants -degudament formats en tècniques d’acompanyament i descripció- que permetin fer visites guiades als conjunts monumentals o edificis importants de la ciutat.

- 1.2. Realització de maquetes dels monuments més
importants i situar-les en el lloc que representen.

1.3. Disposar de materials de divulgació i estudi del patrimoni cultural de la ciutat: llibres, fulletons, irevistes en sistema Braille, lletra ampliada i contrastada o gravació


2. Museus: Adaptar els museus, tot prioritzant aquells que siguin d’interès més generalitzat , continuant experiències ja iniciades en alguns museus catalans, per tal que siguin totalment o parcial accessibles a les persones cegues i deficients visuals.

2.1. Seleccionar algunes obres que puguin ser tocades i posar-les a l’abast degudament retolades en sistema Braille i lletra ampliada.

2.2. Fer reproduccions d’aquelles obres destacables, les característiques de les quals fan desaconsellable que siguin tocades, així com de pintures i altres obres inaccessibles.

- 2.3. Dotar els museus amb servei de guies - degudament formats en tècniques d’acompanyament i descripció- que permetin a les persones cegues i deficients visuals, desplaçar-se pel recinte amb comoditat i que facilitin la tasca d’accedir a la informació que s’hi conté.

- 2.4. Disposar de catàlegs en sistema Braille i lletra ampliada i contrastada.


3. Teatres, cinemes, concerts, etc: Dotar aquestes sales amb els serveis que garanteixin que les persones cegues i deficients visuals gaudeixin plenament de les manifestacions culturals que en elles s’hi ofereixen.

3.1. Facilitar l’accés a les cartelleres per via telefònica o altres vies accessibles a les persones cegues i deficients visuals.

- 3.2. Proporcionar programes en sistema Braille o lletra ampliada.

3.3. Facilitar l’acompanyament a l’entrada i la sortida.

- 3.4. Promoure la instal•lació de sistema d’àudiodescripció per explicar aquells aspectes purament visuals dels espectacles.

- 3.5. Facilitar l’accés als escenaris, sempre que sigui possible, per tal d’apreciar amb més detall els decorats i altres elements.

4. Biblioteques: Continuar la tasca ja iniciada en les biblioteques d’alguns municipis i en algunes de Barcelona, per tal de fer-les accessibles a les persones cegues o amb deficiència visual:

4.1. Formar el personal per tal que sàpiga orientar i buscar la informació que es necessita.

- 4.2. Existència d’algun equip de lectors professionals o voluntaris (en directe o en gravació) per a textos o materials que es sol•licitin.

4.3. Disposar d’equips tecnològics que permetin l’accés directe als textos (lupes-televisió, lectors òptics i adaptadors sonors o Braille per a l’ordinador).

- 4.4. Contemplar terminis més amplis de préstec per si cal fer gravar en casset o transcriure al sistema Braille un llibre fora dels serveis de la mateixa biblioteca.

4.5. Disposar com a fons propi d’alguns llibres en sistema Braille i en gravació en casset.

- 4.6. Establir relacions de col•laboració i coordinació amb les biblioteques i centres de producció bibliogràfica de la O.N.C.E.

5. Informació telefònica: Reforçar els serveis d’informació telefònica (tipus 010, 012, audiotex) i els de realització de tràmits i denúncies municipals i preveure la possibilitat d’oferir informació clara de com arribar als llocs on es celebren les diverses manifestacions culturals, tot incloent indicacions adequades per a una persona amb dificultats visuals greus, així com algunes referències que permetin fer-se una idea de com serà l’espai on es realitzarà l’espectacle i alguna indicació general de com moure’s per l’interior.

6. Accés a la informació: Fer arribar a les persones amb deficiència visual del municipi determinades informacions d’interès general en un sistema adient (Braille, gravació en casset, textos amb lletra ampliada, suport informàtic, tot reforçant els serveis d’informació telefònica):

6.1. guies de serveis i departaments de l’Ajuntament o instituts municipals,

- 6.2. guies d’entitats i associacions del municipi,

6.3. fulls i butlletins informatius,

- 6.4. fulletons d’horaris i recorreguts dels transports municipals.

6.5. programes de festes majors, i celebracions,

- 6.6. guies de museus i altres entitats culturals,

6.7. llistats telefònics,

- 6.8. informacions institucionals diverses,

- 6.9. plànols de la ciutat.


7. Actes culturals i esportius: Cal facilitar l’accés a tota mena de manifestacions culturals i esportives -a banda dels espectacles que es fan en locals que tenen una programació regular, com cinemes o teatres - que es produeixen a cada municipi de forma més o menys esporàdica i molts cops en espais oberts (fires, espectacles al carrer o en locals no habituals, exhibicions esportives, actes festius, etc.), de forma que es solucionin una sèrie de dificultats que tenim les persones amb deficiència visual a l’hora de gaudir d’aquesta mena d’activitats amb propostes com:

7.1. Oferir informació accessible des diversos actes culturals i esportius.

- 7.2. Celebrar aquestes activitats preferentment en llocs accessibles en transport públic.

7.3. Modificar o habilitar línies d’autobús per facilitar l’accés a aquests actes quan sigui necessari.

- 7.4. Ampliar els horaris del transport públic.

7.5. Facilitar que les persones amb dificultats de mobilitat puguin accedir a utilitzar taxis tant a l’entrada com a la sortida.

- 7.6. Comptar amb personal d’acompanyament que faciliti la ubicació inicial dels assistents amb problemes visuals un cop dins l’espai, així com els seus moviments.

7.7. Preveure sistemes que permetin comunicar-se amb el personal d’acompanyament si és necessari.

- 7.8. Preveure que les senyalitzacions i la il•luminació en aquests espais s’adeqüin a les necessitats de les persones amb visió reduïda.

7.9. Evitar o senyalitzar els obstacles.

- 7.10. Preveure que en les grans celebracions es facin descripcions verbals d’elements bàsics per megafonia sempre que sigui possible.

7.11. Utilitzar sistemes de descripció verbal personalitzada a través d’auriculars en espectacles teatrals o similars i permetre, si és possible, l’accés a l’escenari per apreciar els decorats i altres elements.

- 7.12. Preveure la possibilitat de fer visites guiades a exposicions o fires.

7.13. Permetre tocar el material exposat sempre que no suposi un deteriorament.

- 7.14. Proporcionar el material escrit que es lliura en els congressos en suports accessibles.


Som conscients que la realització pràctica d’aquestes propostes requereix una important planificació i nombrosos estudis en diversos àmbits per tal que es puguin portar a terme d’una forma adient i útil. Cal tenir en compte que, en molts casos, es tracta de tirar endavant mesures que són molt innovadores i que no s’han provat encara en altres llocs.

Per tot això, proposem que es creï una comissió formada per membres de totes les administracions públiques, per tècnics especialitzats i per representants dels usuaris, la qual estudiï la millor manera de fer realitat aquest conjunt de propostes i moltes altres que el puguin ampliar, per tal d’aconseguir que les nostres ciutats tinguin una oferta cultural accessible a tothom.

Article anterior: Fil a l’agulla: Participació de l’ACIC en dues Mostres d’EntitatsArticle següent: Perspectiva: Debat ACIC: Paternitat i ceguesa

Compartir

 • Compartir a Facebook
 • Compartir a Twitter
 • Compartir a Delicious
 • Compartir a Meneame
 • Enviar per e-mail
 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons