Associació Catalana per a la Integració del Cec

Sou aquí:

Resolució 103/VII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a facilitar l’accés a la informació de les persones amb problemes de visió

Tram. 250-00144/07
Adopció: Comissió de Política Social
Sessió núm. 12, 05.10.2004, DSPC-C 85
COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL

La Comissió de Política Social, en sessió tinguda el dia 5 d’octubre de 2004, ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre el reconeixement i la impulsió del sistema Braille i d’altres mesures que facilitin l’accés a la informació de les persones amb problemes de visió (tram. 250-00144/07), presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 6680).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

 • Impulsar les mesures orientades a eliminar les barreres de comunicació de tot tipus que comporten els sistemes d’informació i comunicació habituals per a les persones que tenen alteracions o discapacitats sensorials o d’una altra mena.
 • Reconèixer i impulsar el sistema Braille com a codi de lectura i escriptura de les persones cegues.
 • Promour e que les administracions públiques usin aquest sistema, per a garantir l’accés de les persones cegues a la informació sobre aspectes bàsics per a tots els ciutadans.
 • Impulsar altres mesures que facilitin l’accés a la informació de les persones amb problemes de visió, com ara la impressió en caràcters de mida i contrast adequats, l’ús de les noves tecnologies o l’enregistrament sonor de textos.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2004

El secretari: Esteve Vilanova i Vilà La presidenta de la Comissió: Carme Capdevila i Palau

 • XHTML 1.0 Strict vàlid
 • CSS Vàlid
 • RSS vàlid
 • nivell doble-A de conformitat, pautes d’accessibilitat als continguts web 2.0 del      W3C WAI

Creative Commons License Obra de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec subjecta a una llicència de Creative Commons